ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
  2. * katusika no * mama no wi mireba * tati narasi * midu kuma si kye mu * tegwona si omopoyu MYS.9.1808
  3. * inisipye ni * ari kye mu pito no * situpata no * obi toki kapete * puse ya tate * tuma dopi si kye mu * kadusika no * mama no tegwona ga * oku tu kwi wo * koko to pa kikedo * ma kwi no pa ya * sigeri taru ramu * matu ga ne ya * topo ku pisasi ki * koto nomwi mo * na nomwi mo ware pa * wasura yu masizi * MYS.3.431
  4. * katusika no * mama no iri ye ni * uti nabiku * tama mo kari kye mu * tegwona si omopoyu MYS.3.433
  5. * kadusika no * mama no tegwona ga * ari sikaba * mama no osu pi ni * nami mo todoro ni MYS.14.3385
  6. * ware mo mi tu * pito ni mo tuge mu * katusika no * mama no tegwona ga * oku tu kwi tokoro MYS.3.432
  7. * kadusika no * mama no tegwona wo * makoto ka mo * ware ni yosu to pu * mama no tegwona wo MYS.14.3384
  8. * kadusika no * mama no tegwona wo * makoto ka mo * ware ni yosu to pu * mama no tegwona wo MYS.14.3384


showing results 1 to 8 of 8