ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * waka no ura ni * sira nami tatite * oki tu kaze * samu ki yupubye pa * yamato si omopoyu MYS.7.1219
  2. * koromo de no * ma waka no ura no * managwo tuti * ma na ku toki na si * wa ga kwopuraku pa MYS.12.3168
  3. * waka no ura ni * swode sape nurete * wasure gapi * piripe do imo pa * wasura ye naku ni MYS.12.3175a
  4. * waka no ura ni * swode sape nurete * wasure gapi * piripe do imo pa * wasure kane tu mo MYS.12.3175b
  5. * waka no ura ni * sipo miti kureba * kata wo na mi * asi pye wo sasi te * tadu naki wataru MYS.6.919


showing results 1 to 5 of 5