ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asi kaki no * suwe kaki wakete * kimi kwoyu to * pito ni na tuge so * koto pa tana sire MYS.13.3279
 2. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
 3. * opo tati wo * tare paki tatite * nuka zu tomo * suwe patasite mo * apa mu to zo omopu NSK.89
 4. * adusa yumi * suwe pa sira ne do * utukusi mi * kimi ni tagupite * yama di kwoye ki nu MYS.12.3149
 5. * yoso nomwi ni * mi tutu kwopwi se mu * kurenawi no * suwe tumu pana no * iro ni ide zu tomo MYS.10.1993
 6. * tipayapito * udi no watari ni * watari de ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i twora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi * kanasi kyeku * koko ni omopi * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi NSK.43
 7. * adusa yumi * suwe pa yori ne mu * masaka koso * pito me wo opo mi * na wo pasi ni ok yere MYS.14.3490
 8. * adusa yumi * suwe no naka koro * yodom yeri si * kimi ni pa api nu * nageki pa yame mu MYS.12.2988
 9. * kusaka bye no * koti no yama to * tatami komo * pyeguri no yama no * koti goti no * yama no kapi ni * tati zakayuru * pa biro kuma kasi * moto ni pa * i kumi dake opwi * suwe pye ni pa * tasimi dake opwi * i kumi dake * i kumi pa ne zu * tasimi dake * tasi ni pa wi ne zu * noti mo kumi ne mu * so no omopi duma apare KK.91
 10. * adusa yumi * suwe pa si sira zu * sikaredomo * masaka pa kimi ni * yori ni si mono wo MYS.12.2985a
 11. * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo MYS.19.4164
 12. * adusa yumi * suwe ni tama maki * kaku su su so * ne nana nari ni si * oku wo kanu kanu MYS.14.3487
 13. * masura wo no * yu zuwe puri okose * i turu ya wo * noti mi mu pito pa * katari tugu gane MYS.3.364
 14. * masura wo no * yu zuwe puri okosi * karitaka no * nwo pye sape kiywo ku * teru tuku ywo kamo MYS.7.1070
 15. * komori ku no * patuse no kapa yu * nagare kuru * take no * i kumi dake yo dake * moto pye woba * koto ni tukuri * suwe pye woba * puye ni tukuri * puki nasu * mimoro ga upe ni * nobori tati * wa ga mi seba * tunusapapu * ipare no ike no * minasitapu * uwo mo * upe n idete nageku * yasumisisi * wa ga opo kimi no * oba s eru * sasara no mi obi no * musubi tare * tare ya si pito mo * upe n idete nageku NSK.97
 16. * kamutoke si * kumor eru swora no * nagatukwi no * sigure no pureba * kari ga ne mo * imada ki naka nu * kamunabwi no * kiywo ki mi ta ya no * kaki tu ta no * ike no tutumi no * momo tara zu * i tukwi no yeda ni * midu ye sasu * aki no momiti ba * maki mot eru * wo suzu mo yura ni * tawayamye ni * ware pa are domo * piki yodite * suwe mo towowo ni * pusa ta wori * a pa motite yuku * kimi ga kazasi ni MYS.13.3223
 17. * akidu sima * yamato no kuni pa * kamu kara to * koto age se nu kuni * sikaredomo * ware pa koto age su * ame tuti no * kamwi mo panapada * wa ga omopu * kokoro sira zu ya * yuku kage no * tukwi mo pe yukeba * tama kagiru * pi mo kasanari * omo pe ka mo * mune yasu kara nu * kwopu re ka mo * kokoro no ita ki * suwe tupi ni * kimi ni apa zupa * wa ga inoti no * ik yera mu kipami * kwopwitutu mo * ware pa watara mu * maswo kagami * tadame ni kimi wo * api mi te ba koso * wa ga kwopwi yama me MYS.13.3250
 18. * adusa yumi * suwe no taduki pa * sira nedomo * kokoro pa kimi ni * yori ni si mono wo MYS.12.2985b
 19. * mimoro pa * pito no moru yama * moto pye pa * asibi pana saki * suwe pye pa * tubaki pana saku * ura gupasi * * yama zo * naku kwo moru yama MYS.13.3222
 20. * takamatwo no * nwo pye papu kuzu no * suwe tupi ni * ti yo ni wasure mu * wa ga opo kimi kamo MYS.20.4508
 21. * pomuta no * pi no mi kwo * oposazaki * oposazaki * paka s eru tati * moto turuki * suwe puyu * puyu kwi no * sukara ga sita kwi no * sayasaya KK.47
 22. * aki kaze no * suwe puki nabiku * pagwi no pana * tomo ni kazasa zu * api ka wakare mu MYS.20.4515
 23. * tama no wo no * kukuri yosetutu * suwe tupi ni * yuki pa wakare zu * onazi * wo ni ara mu MYS.11.2790


showing results 1 to 23 of 23