ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * u no pana wo * kutasu nagame no * midu pana ni * yoru kotumi nasu * yora mu kwo moga mo MYS.19.4217
 2. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 3. * mwina pito no * mati si u no pana * tiri nu tomo * naku pototogisu * ware wasure me ya MYS.8.1482
 4. * pototogisu * naku kowe kiku ya * u no pana no * saki tiru woka ni * kuzu piku wotomye MYS.10.1942
 5. * asa gwiri no * ya pye yama kwoyete * pototogisu * u no pana pye kara * nakite kwoye ki nu MYS.10.1945
 6. * kaku bakari * ame no puraku ni * pototogisu * u no pana yama ni * napo ka naku ramu MYS.10.1963
 7. * pototogisu * naku wo no upe no * u no pana no * u ki koto are ya * kimi ga ki masa nu MYS.8.1501
 8. * pototogisu * ki naki toyomosu * u no pana no * tomo ni ya ko si to * twopa masi mono wo MYS.8.1472
 9. * awo ni yo si * nara wo ki panare * ama zakaru * pina ni pa aredo * wa ga sekwo wo * mi tutu si woreba * omopi yaru * koto mo ari si wo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * wosu kuni no * koto tori motite * waka kusa no * ayupi ta dukuri * mura tori no * asa dati inaba * okure taru * are ya kanasi ki * tabi ni yuku * kimi ka mo kwopwi mu * omopu swora * yasu ku ara neba * nagekaku wo * todome mo kanete * mi wataseba * u no pana yama no * pototogisu * ne nomwi si naka yu * asa gwiri no * midaruru kokoro * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * twonami yama * tamuke no kamwi ni * nusa maturi * a ga kopi nomaku * pasikyeyasi * * kimi ga tadaka wo * ma saki ku mo * ari ta motopori * tukwi tataba * toki mo kapasa zu * nadesi kwo ga * pana no sakari ni * api mi sime to so MYS.17.4008
 10. * u no pana no * saku to pa na si ni * aru pito ni * kwopwi ya watara mu * kata mopi nisite MYS.10.1989
 11. * paru sareba * u no pana gutasi * wa ga kwoye si * imo ga kaki ma pa * are ni kyeru kamo MYS.10.1899
 12. * u no pana no * sugwiba wosi mi ka * pototogisu * ama ma mo oka zu * ko yu naki wataru MYS.8.1491
 13. * ugupisu no * kapigwo no naka ni * pototogisu * pito ri umarete * na ga titi ni * nite pa naka zu * na ga papa ni * nite pa naka zu * u no pana no * saki taru nwo pye yu * tobi kakeri * ki naki toyomosi * tatibana no * pana wo wi tirasi * pinemosu ni * nakedo kiki yo si * mapi pa se mu * topo ku na yuki so * wa ga yadwo no * pana tatibana ni * sumi watare tori MYS.9.1755
 14. * sa tukwi yama * u no pana tuku ywo * pototogisu * kikedomo aka zu * mata naka nu kamo MYS.10.1953
 15. * u no pana mo * imada saka neba * pototogisu * sapo no yama pye ni * ki naki toyomosu MYS.8.1477
 16. * taka mi kura * ama no pi tugi to * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * kikosi wosu * kuni no mapora ni * yama wo si mo * sapa ni opo mito * momo tori no * ki wi te naku kowe * paru sareba * kiki no kanasi * mo * idure wo ka * wakite sinwopa mu * u no pana no * saku tukwi tateba * medurasi ku * naku pototogisu * ayamye gusa * tama nuku madeni * piru kurasi * ywo watasi kikedo * kiku gotoni * kokorotugwokite * uti nageki * apare no tori to * ipa nu toki na si MYS.18.4089
 17. * u no pana no * tira maku wosi mi * pototogisu * nwo ni ide yama ni iri * ki naki toyomosu MYS.10.1957
 18. * u no pana no * saki tiru woka yu * pototogisu * nakite sa wataru * kimi pa kiki tu ya MYS.10.1976
 19. * u no pana no * saku tukwi tati nu * pototogisu * ki naki toyomeyo * pupumi tari tomo MYS.18.4066
 20. * u no pana no * tomo ni si nakeba * pototogisu * iya medurasi * mo * na nori naku nape MYS.18.4091
 21. * tokizi ku no * tama wo so nuk yeru * u no pana no * sa tukwi wo mataba * pisasi ku aru be mi MYS.10.1975
 22. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993
 23. * ugupisu no * kaywopu kaki ne no * u no pana no * u ki koto are ya * kimi ga ki masa nu MYS.10.1988


showing results 1 to 23 of 23