ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * iza agi * isatisukune * tama kiparu * uti no aso ga * kubu tuti no * ita te opa zupa * nipodori no * kaduki sena NSK.29
  2. * iza agi * purukuma ga * ita te opa zupa * nipodori no * apumi no umi ni * kaduki sena wa KK.38
  3. * iza agi * nwo ni piru tumi ni * piru tumi ni * wa ga yuku miti ni * ka gupasi * * pana tatibana * sidu ye ra pa * pito mwina tori * potu ye pa * tori wi garasi * mi tu guri no * naka tu ye no * pupo gomori * akar eru wotomye * iza sakaba ye na NSK.35


showing results 1 to 3 of 3