ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * omi no kwo no * ya pu no siba kaki * sita toyomi * nawi ga yori koba * yare mu siba kaki NSK.91a
  2. * ma wo gomo no * pu no ma tika kute * apa napyeba * oki tu ma kamo no * nageki so a ga suru MYS.14.3524
  3. * nayu take no * towo yoru mi kwo * sa ni turapu * wa go opo kimi pa * komori ku no * patuse no yama ni * kamu sabwi ni * ituki imasu to * tamadusa no * pito so ipi turu * oyodure ka * wa ga kiki turu * tapa koto ka * wa ga kiki turu mo * ame tuti ni * kuyasi ki koto no * yo no naka no * kuyasi ki koto pa * ama kumo no * sokupye no kipami * ame tuti no * itar e ru made ni * tuwe tuki mo * tuka zu mo yukite * yupu ke twopi * isi ura motite * wa ga yadwo ni * mi moro wo tatete * makura pye ni * ipapi be wo suwe * taka dama wo * ma na ku nuki tari * yupu ta suki * kapina ni kakete * ame n aru * sasara no wo nwo no * nana pu suge * te ni tori motite * pisakata no * ama no kapara ni * ide tatite * misogi te masi wo * taka yama no * ipa po no upe ni * i mase turu kamo MYS.3.420
  4. * opo kimi no * mi kwo no siba kaki * ya pu zimari * simari motoposi * kire mu siba kaki * yake mu siba kaki KK.109


showing results 1 to 4 of 4