ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kot ita kupa * kamokamo se mu wo * ipasiro no * nwo pye no sita kusa * ware si kari te ba MYS.7.1343a
  2. * ko no woka ni * wo sika pumi okosi * ukanerapi * kamokamo su raku * kimi yuweni koso MYS.8.1576
  3. * opo n araba * ka mo ka mo se mu wo * kasikwo mi to * puri ita ki swode wo * sinobwite aru kamo MYS.6.965
  4. * kot ita kupa * kamokamo se mu wo * kurenawi no * utusi gokoro ya * imo ni apa zara mu MYS.7.1343b


showing results 1 to 4 of 4