ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kumo gakuri * kari naku toki pa * aki yama no * momiti kata matu * toki pa suguredo MYS.9.1703
 2. * wa ga kadwo no * kata yama tubaki * makoto nare * wa ga te pure nana * tuti ni oti mo kamo MYS.20.4418
 3. * ma ke naga ku * ime ni mo mi ye zu * taye nu tomo * wa ga kata kwopwi pa * yamu toki mo arazi MYS.11.2815
 4. * omopi yaru * subye no sira neba * kata mopi no * soko ni so ware pa * kwopwi nari ni kyeru MYS.4.707
 5. * kata kapi no * kapa no se kiywo ku * yuku midu no * tayuru koto na ku * ari gaywopi mi mu MYS.17.4002
 6. * imo ga swode * wakare si pi ywori * sirwo tape no * koromo kata siki * kwopwi tutu so nu ru MYS.11.2608
 7. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 8. * nemokoro ni * kata mopi sure ka * ko no koro no * wa ga kokorodwo no * ik yeru to mo na ki MYS.11.2525
 9. * wagimo kwo ga * kata mi no koromo * sita ni kite * tada ni apu made pa * ware nuka me ya mo MYS.4.747
 10. * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara nedomo * yupu kata makete * kwopwi pa subye na si MYS.11.2373
 11. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 12. * wa ga kwopuru * imo pa apa sa zu * tama no ura ni * koromo kata siki * pito ri kamo ne mu MYS.9.1692
 13. * kwo ra ga na ni * kake no yorosi ki * asaduma no * kata yama kwisi ni * kasumi tanabiku MYS.10.1818
 14. * paru pi wo * kasuga no yama no * taka kura no * mikasa no yama ni * asa sara zu * kumo wi tanabiki * kapo dori no * ma na ku siba naku * kumo wi nasu * kokoro isaywopi * so no tori no * kata kwopwi nomwi ni * piru pa mo * pi no kotogoto * yworu pa mo * ywo no kotogoto * tatite wite * omopi so wa ga su ru * apa nu kwo yuwe ni MYS.3.372
 15. * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimati ni * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * * wa ga me ra pa * masumi no kagami * * wa ga tume pa * mi yumi no yupazu * * wa ga ke ra pa * mi pumite * payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu * payasi * wa ga kimo mo * mi namasu * payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne MYS.16.3885
 16. * aki no nwo no * wo bana ga ure ni * naku mozu no * kowe kiki kye mu ka * kata kiku wagimo MYS.10.2167
 17. * kata omopi wo * uma ni putuma ni * opose mote * kwosi bye ni yaraba * pito katapa mu MYS.18.4081
 18. * yasumisisi * wa go opo kimi no * ari gaywopu * nanipa no miya pa * isana tori * umi kata dukite * tama piripu * pama pye wo tika mi * asa pa puru * nami no oto sawaku * yupu nagi ni * kadi no oto kikoyu * aka toki no * ne zame ni kikeba * ikuri no * sipo pwi no muta * ura su ni pa * ti dori tuma ywobi * asi pye ni pa * tadu ga ne toyomu * miru pito no * katari ni sureba * kiku pito no * mi maku pori suru * mi ke mukapu * adipu no miya pa * miredo aka nu kamo MYS.6.1062
 19. * kata ito moti * nuki taru tama no * wo wo ywowa mi * midare ya si na mu * pito no siru be ku MYS.11.2791
 20. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 21. * masura wo to * omop ye ru ware wo * kaku bakari * miture ni miture * kata mopi wo se mu MYS.4.719
 22. * sinateru * kata woka yama ni * ipi ni wete * koyas eru * so no tapito apare * oya na si ni * nare nari kye me ya * sasutake no * kimi pa ya naki * ipi ni wete * koyas eru * so no tapito apare NSK.104
 23. * asaduma no * pika no wo saka wo * kata naki ni * miti yuku mono mo * tagupite zo yo ki NSK.50
 24. * kurapasi no * yama wo taka mi ka * ywo gomori ni * ide kuru tukwi no * kata mati gata ki MYS.9.1763
 25. * susu no ama no * oki tu mi kamwi ni * i watarite * kaduki toru to ipu * apabi tama * i po ti moga mo * pasikiyosi * * tuma no mikoto no * koromo de no * wakare si toki ywo * nubatama no * ywo doko kata sari * asa ne gami * kaki mo kedura zu * idete ko si * tukwi pi yomitutu * nakeku ramu * kokoro nagusa ni * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * pana tatibana ni * nuki mazipe * kadura ni seyo to * tutumite yara mu MYS.18.4101


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 70)