ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ama zakaru * pina no naga ti yu * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yamato sima mi yu MYS.3.255a
 2. * mi wataseba * akasi no ura ni * tomosu pwi no * po ni so ide nu ru * imo ni kwopura ku MYS.3.326
 3. * tomosi bwi no * akasi opo two ni * iru pi ni ka * kogi wakare na mu * ipye no atari mi zu MYS.3.254
 4. * ama zakaru * pina no naga di wo * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yamato sima mi yu MYS.15.3608b
 5. * akasi gata * sipo pwi no miti wo * asu ywori pa * sitawemasi kye mu * ipye tika dukeba MYS.6.941
 6. * asa sareba * imo ga te ni maku * kagami nasu * mitu no pama bwi ni * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * kara kuni ni * watari yuka mu to * tada mukapu * minume wo sasite * sipo matite * miwo biki yukeba * oki pye ni pa * sira nami taka mi * ura mwi ywori * kogite watareba * wagimo kwo ni * apadi no sima pa * yupu sareba * kumo wi kakuri nu * sa ywo pukete * yuku pye wo sira ni * a ga kokoro * akasi no ura ni * pune tomete * uki ne wo situtu * watatumi no * oki pye wo mi reba * izari suru * ama no woto mye pa * wo bune nori * turara ni uk yeri * aka toki no * sipo miti kureba * asi bye ni pa * tadu naki wataru * asa nagi ni * puna de wo se mu to * puna bito mo * kakwo mo kowe ywobi * nipodori no * nadusapi yukeba * ipyesima pa * kumo wi ni mi ye nu * a ga mop yeru * kokoro nagu ya to * paya ku kite * mi mu to omopite * opo bune wo * kogi wa ga yukeba * oki tu nami * taka ku tati ki nu * yoso nomwi ni * mi tutu sugwi yuki * tama no ura ni * pune wo todomete * pama bwi ywori * ura iswo wo mi tutu * naku kwo nasu * ne nomwi si naka yu * watatumi no * ta maki no tama wo * ipye dutwo ni * imo ni yara mu to * piripi tori * swode ni pa irete * kapyesi yaru * tukapi na kyereba * mot eredomo * sirusi wo na mito * mata oki turu kamo MYS.15.3627
 7. * ama zakaru * pina no naga ti yu * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yadwo no atari mi yu MYS.3.255b
 8. * apa sima ni * kogi watara mu to * omope domo * akasi no two nami * imada sawak yeri MYS.7.1207
 9. * ama zakaru * pina no naga di wo * kwopwi kureba * akasi no two ywori * ipye no atari mi yu MYS.15.3608a
 10. * wa ga pune pa * akasi no mitwo ni * kogi pate mu * oki pye na sakari * sa ywo puke ni kyeri MYS.7.1229
 11. * watatumi pa * kususi ki mono ka * apadi sima * naka ni tate okite * sira nami wo * iyo ni megura si * wi mati dukwi * akasi no two yu pa * yupu sareba * sipo wo mita sime * ake sareba * sipo wo pwi simuru * sipo sawi no * nami wo kasikwo mi * apadi sima * iswo gakuri wite * itu si ka mo * ko no ywo no ake mu to * samorapu ni * i no ne kate neba * taki no upe no * asa nwo no kigisi * ake nu to si * tati sawaku rasi * iza kwo domo * ape te kogi de mu * nipa mo siduke si MYS.3.388


showing results 1 to 11 of 11