ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 2. * sira yuki no * puri siku yama wo * kwoye yuka mu * kimi wo so motona * iki no wo ni omopu MYS.19.4281
 3. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kyeni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 4. * asa simo no * ke nu be ku nomwi ya * toki na si ni * omopi watara mu * iki no wo nisite MYS.12.3045
 5. * kimi ga yuku * umi bye no yado ni * kwiri tataba * a ga tati nageku * iki to siri mase MYS.15.3580
 6. * ima pa wa pa * wabwi so si ni kyeru * iki no wo ni * omopi si kimi wo * yuru saku mope ba MYS.4.644
 7. * opo kimi no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * imada ara neba * kokoro yu mo * omopa nu apida ni * uti nabiki * koyasi nure * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ipa kwi wo mo * twopi sake sira zu * ipye n araba * katati pa ara mu wo * uramyesi ki * imo no mikoto no * are woba mo * ika ni seyo to ka * nipo dori no * puta ri narabi wi * katarapi si * kokoro so mukite * ipye zakari imasu MYS.5.794
 8. * iki no wo ni * omop yeru ware wo * yama disa no * pana ni ka kimi ga * uturopi nu ramu MYS.7.1360
 9. * nakanaka ni * tatu to si ipaba * kaku bakari * iki no wo nisite * ware kwopwi me ya mo MYS.4.681
 10. * uti papete * omopi si wo nwo pa * topo kara nu * so no satwo bito no * sime yupu to * kiki te si pi ywori * tat e raku no * taduki mo sira zu * wora ku no * okuka mo sira zu * nikibwi ni si * wa ga ipye sura wo * kusa makura * tabi ne no goto ku * omopu swora * yasu kara nu mono wo * nageku swora * sugu si e nu mono wo * ama kumo no * yukurayukura ni * asi kaki no * omopi midarete * midare wo no * woke wo na mi to * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * pito sire zu * motona ya kwopwi mu * iki no wo nisi te MYS.13.3272
 11. * kara kuni wo * ika ni pu koto so * medurakwo ki taru * muka sakuru * iki no watari wo * medurakwo ki taru NSK.99
 12. * iki no wo ni * wa ga ikiduki si * imo sura wo * pito duma nari to * kikeba kanasi * mo MYS.12.3115
 13. * iki no wo ni * ware pa omopedo * pito me opo mi koso * puku kaze ni * araba sibasiba * apu be ki mono wo MYS.11.2359
 14. * tama ta suki * kake nu toki na ku * iki no wo ni * wa ga omopu kimi pa * utusemi no * yo no pito n areba * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * yupu sareba * tadu ga tuma ywobu * nanipa gata * mitu no saki ywori * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * sira nami no * taka ki ar umi wo * sima dutapi * i wakare yukaba * todomar eru * ware pa nusa piki * ipapitutu * kimi wo ba mata mu * paya kapyeri mase MYS.8.1453
 15. * ama dera su * kamwi no mi yo ywori * yasu no kapa * naka ni pyedatete * mukapi dati * swode puri kapasi * iki no wo ni * nageka su kwo ra * watari mori * pune mo mauke zu * pasi dani mo * watasite araba * so no pe yu mo * i yuki watara si * tadusapari * unagakeri wite * omoposi ki * koto mo katarapi * nagusamuru * kokoro pa ara mu wo * nani si ka mo * aki ni si ara neba * koto dopi no * tomosi ki kwo ra * utusemi no * yo no pito ware mo * koko wo si mo * ayani kususi mi * yuki kaparu * tosi no pa gotoni * ama no para * purisake mi tutu * ipi tugi ni sure MYS.18.4125
 16. * iki no wo ni * omopeba kurusi * * tama no wo no * taye te midare na * siraba siru tomo MYS.11.2788
 17. * iki no wo ni * wa ga omopu kimi pa * tori ga naku * aduma no saka wo * kyepu ka kwoyu ramu MYS.12.3194
 18. * iki no wo ni * imo wo si omopeba * tosi tukwi no * yuku ramu waki mo * omopoye nu kamo MYS.11.2536
 19. * inisipye yu * ipi tugi kyeraku * kwopwi sureba * kurusi ki mono to * tama no wo no * tugite pa ipedo * wotomye ra ga * kokoro wo sira ni * so wo sira mu * yosi no na kyereba * natu swo biku * inoti kata make * kari komo no * kokoro mo sinwo ni * pito sire zu * motona so kwopu ru * iki no wo nisite MYS.13.3255


showing results 1 to 19 of 19