ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ana miniku * sakasi ra wo su to * sake noma nu * pito wo yo ku mireba * saru ni ka mo ni mu MYS.3.344
  2. * nami no upe yu * mi yuru kwo sima no * kumo gakuri * ana ikiduka si * * api wakare na ba MYS.8.1454
  3. * adi no sumu * susa no iri ye no * komori nu no * ana ikiduka si * mi zu pisa nisite MYS.14.3547
  4. * kedasiku mo * ana kokoro na to * omopu ramu * aki no naga ywo wo * i ne pusaku nomwi MYS.10.2302
  5. * kusaka ye no * iriye ni asaru * asi tadu no * ana tadutadusi * * tomo na si nisite MYS.4.575
  6. * arakwi da no * sisi da no ine wo * kura ni tumite * ana pwinepwine si * wa ga kwopu raku pa MYS.16.3848
  7. * tadugana ki * asi bye wo sasite * tobi wataru * ana tadutadu si * pito ri sa nureba MYS.15.3626
  8. * aki tu kamwi * wa go opo kimi no * ame no sita * ya sima no uti ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * satwo pa si mo * sapa ni aredomo * yama nami no * yorosi ki kuni to * kapa nami no * tati apu satwo to * yamasiro no * kase yama no ma ni * miya basira * putwo siki maturi * taka sira su * putagi no miya pa * kapa tika mi * se no oto zo kiywo ki * yama tika mi * tori ga ne toyomu * aki sareba * yama mo todoro ni * sa wo sika pa * tuma ywobi toyome * paru sareba * woka pye mo sizi ni * ipapo ni pa * pana saki wowori * ana omosirwo * putagi no para * ito taputwo * opo miya tokoro * ube si koso * wa go opo kimi pa * kimi nagara * kika si tamapite * sasutake no * opo miya koko to * sadame kye rasi mo MYS.6.1050


showing results 1 to 8 of 8