ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ime tatete * tomi no woka pye no * nadesikwo no pana * pusa ta wori * ware pa yuki na mu * nara pito no tame MYS.8.1549
  2. * aka gwoma wo * uma ya ni tate * kurwo kwoma wo * uma ya ni tatete * so wo kapi * wa ga yuku ga goto * omopi duma * kokoro ni norite * taka yama no * mine no tawori ni * i me tatete * sisi matu ga goto * toko sikite * wa ga matu kimi wo * inu na poye sone MYS.13.3278
  3. * yasumisisi * wa go opo kimi pa * mi yosinwo no * akidu no wo nwo no * nwo no pe ni pa * tomi suwe okite * mi yama ni pa * ime tate watasi * asa gari ni * sisi pumi okosi * yupu gari ni * tori pumi tate * uma namete * mi kari so tata su * paru no sige nwo ni MYS.6.926
  4. * opo kura no * iri ye toyomu nari * ime pito no * pusimi ga tawi ni * kari wataru rasi MYS.9.1699


showing results 1 to 4 of 4