ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 2. * sipo se no * na wori wo mireba * aswobi kuru * sibi ga patade ni * tuma tat eri miyu KK.108
 3. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
 4. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 5. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 6. * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * yati tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro MYS.6.1053
 7. * ama no gapa * itwo kapa nami pa * tata nedomo * samorapi gata si * tika ki ko no se wo MYS.8.1524
 8. * umakori * aya ni tomo si ku * naru kamwi no * oto nomwi kiki si * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama yu * mi oroseba * kapa no se gotoni * ake kureba * asa gwiri tati * yupu sareba * kapadu naku nabe * pimo toka nu * tabi ni si areba * wa nomwi site * kiywo ki kapara wo * mi raku si wosi * mo MYS.6.913
 9. * asuka gapa * nana se no yodo ni * sumu tori mo * kokoro are koso * nami tate zara me MYS.7.1366
 10. * kapa no se no * isi pumi watari * nubatama no * kurwo ma no kuru ywo pa * tune ni ara nu kamo MYS.13.3313
 11. * naru se ro ni * kotu no yosu nasu * ito nokite * kanasi kye se ro ni * pito sapye yosu mo MYS.14.3548
 12. * ama no gapa * se wo paya mi ka mo * nubatama no * ywo pa ake ni tutu * apa nu pikwo posi MYS.10.2076
 13. * opo tagi wo * sugwite natumwi ni * tika dukite * kiywo ki kapa se wo * miru ga sayake sa MYS.9.1737
 14. * imo ni apa zu * pisasi ku nari nu * nigisi gapa * kiywo ki se gotoni * mina ura pape tena MYS.17.4028
 15. * mitukapa no * puti se mo oti zu * sade sasu ni * koromo de nure nu * posu kwo pa na si ni MYS.9.1717
 16. * tidori naku * sapo no kapa se no * sazarenami * yamu toki mo na si * wa ga kwopuraku pa MYS.4.526
 17. * ama no gapa * se gotoni nusa wo * tate maturu * kokoro pa kimi wo * saki ku ki mase to MYS.10.2069
 18. * awo ya gwi no * par arwo kapa two ni * na wo matu to * se midwo pa kuma zu * tati dwo narasu mo MYS.14.3546
 19. * pusa ta wori * tamu no yama kwiri * sige mi ka mo * poso kapa no se ni * nami no sawa k yeru MYS.9.1704
 20. * kimi ga pune * ima kogi ku rasi * ama no gapa * kwiri tati wataru * ko no kapa no se ni MYS.10.2045
 21. * se wo paya mi * oti tagiti taru * sira nami ni * kapadu naku nari * asa yopi goto ni MYS.10.2164
 22. * mika no para * kuni no miyakwo pa * yama taka mi * kapa no se kiywo mi * sumi yo si to * pito pa ipedomo * ari yo si to * ware pa omopedo * puri ni si * satwo ni si areba * kuni mire do * pito mo kaywopa zu * satwo mireba * ipye mo are tari * pasikyeyasi * kaku ari kyeru ka * mi moro tuku * kase yama no ma ni * saku pana no * iro medurasi ku * momo tori no * kowe natukasi ku * ari gaposi * * sumi yo ki satwo no * aru raku wosi * mo MYS.6.1059
 23. * sikura gapa * se wo tadune tutu * wa ga sekwo pa * u kapa tatasane * kokoro nagusa ni MYS.19.4190
 24. * ti dori naku * sapo no kapa two no * kiywo ki se wo * uma uti watasi * itu ka kaywopa mu MYS.4.715
 25. * matura gapa * kapa no se pikari * ayu turu to * tata s eru imo ga * mo no suswo nure nu MYS.5.855


Page of 6      (currently showing results 26 to 50 of 144)