ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wagimo kwo ga * katami no koromo * na kari seba * nani mono mote ka * inoti tuga masi MYS.15.3733
 2. * tuginepu * yamasiro di wo * pito tuma no * uma ywori yuku ni * ono duma si * kati ywori yukeba * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * soko omopu ni * kokoro si ita si * taratine no * papa ga katami to * wa ga mot eru * maswomi kagami ni * akidu pire * opi name motite * uma kapye wa ga se MYS.13.3314
 3. * takamatwo no * nwo pye no aki pagwi * na tiri so ne * kimi ga katami ni * mi tutu si nwopa mu MYS.2.233
 4. * wa ga katami * mi tutu sinwo pa se * ara tama no * tosi no wo naga ku * ware mo sinwopa mu MYS.4.587
 5. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 6. * kimi ko zupa * katami ni se mu to * wa ga puta ri * uwe si matu no kwi * kimi wo mati ide mu MYS.11.2484
 7. * wagimo kwo ga * katami ni mi mu wo * inamituma * sira nami taka mi * yoso ni ka mo mi mu MYS.15.3596
 8. * kwopwi si kyeba * katami ni se mu to * wa ga yadwo ni * uwe si pudi nami * ima saki ni kyeri MYS.8.1471
 9. * utusomi to * omopi si toki ni * tori motite * wa ga puta ri mi si * pasiri de no * tutumi ni tat eru * tukwi no kwi no * koti goti no ye no * paru no pa no * sige ki ga goto ku * omop yeri si * imo ni pa aredo * tanom yeri si * kwo ra ni pa aredo * yo no naka wo * so muki si e neba * kagiropwi no * moyu ru ara nwo ni * sirwo tape no * ama pire gakuri * tori zimono * asa dati imasite * iri pi nasu * kakuri ni sikaba * wagimo kwo ga * katami ni ok yeru * midorikwo no * kopi naku goto ni * tori atapuru * mono si na kyereba * wotokwo zimono * waki basami moti * wagimo kwo to * puta ri wa ga ne si * makura duku * tuma ya no uti ni * piru pa mo * urasabwi kura si * yworu pa mo * ikiduki aka si * nagekedomo * se mu subye sira ni * kwopuredomo * apu yosi wo na mi * opo tori no * pagapi no yama ni * wa ga kwopu ru * imo pa i masu to * pito no ipeba * ipa ne sakumite * na dumi ko si * yo kyeku mo zo na ki * utusemi to * omopi si imo ga * tama kagiru * ponoka ni dani mo * mi ye nu omopeba MYS.2.210b
 10. * wa ga sekwo ga * katami no koromo * tuma dopi ni * wa ga mwi pa sakezi * koto dopa zu tomo MYS.4.637
 11. * maswo kagami * mi mase wa ga sekwo * wa ga katami * mot era mu toki ni * apa zara me ya mo MYS.12.2978
 12. * ma kusa karu * ara nwo ni pa aredo * momitiba no * sugwi ni si kimi ga * katami to so ko si MYS.1.47
 13. * wa ga koromo * katami ni maturu * sikitape no * makura wo sake zu * makite sa ne mase MYS.4.636
 14. * kwopwi si kupa * katami ni se yo to * wa ga sekwo ga * uwe si aki pagwi * pana saki ni kyeri MYS.10.2119
 15. * maswo kagami * kakete sinupye to * maturi dasu * katami no mono wo * pito ni simyesu na MYS.15.3765
 16. * aki kaze no * samu ki ko no koro * sita ni ki mu * imo ga katami to * katu mo sinwopa mu MYS.8.1626
 17. * utusomi to * omopi si toki * tadusapete * wa ga puta ri mi si * ide tati no * momo ye tukwi no kwi * koti goti ni * yeda sas eru goto * paru no pa no * sige ki ga goto ku * omop yeri si * imo ni pa aredo * tanom yeri si * imo ni pa aredo * yo no naka wo * so muki si e neba * kagirwo pwi no * moyu ru ara nwo ni * sirwo tape no * ama pire gakuri * tori zimono * asa tati i yukite * iri pi nasu * kakuri ni sikaba * wagimo kwo ga * katami ni ok yeru * midorikwo no * kopi naku goto ni * tori makasuru * mono si na kyereba * wotokwo zimono * waki basami moti * wagimo kwo to * puta ri wa ga ne si * makura duku * tuma ya no uti ni * piru pa * urasabwi kura si * yworu pa * ikiduki aka si * nagekedomo * se mu subye sira ni * kwopuredomo * apu yosi wo na mi * opo tori no * pagapi no yama ni * na ga kwopuru * imo pa imasu to * pito no ipeba * ipa ne sakumite * nadumi ko si * yo kyeku mo zo na ki * utusomi to * omopi si imo ga * papi nite maseba MYS.2.213
 18. * sipo ke tatu * ariswo ni pa aredo * yuku midu no * sugwi ni si imo ga * kata mi to so ko si MYS.9.1797
 19. * apa mu pi no * katami ni seyo to * tawaya mye no * omopi midarete * nup yeru koromo zo MYS.15.3753
 20. * ike no pye no * wo tukwi no moto no * sinwo na kari sone * sore wo dani * kimi ga katami ni * mitutu sinwopa mu MYS.7.1276
 21. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa pasi watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa pasi ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * sikare ka mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi duma * asa tori no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196a
 22. * utusemi to * omopi si toki ni * tori motite * wa ga puta ri mi si * pasiri de no * tutumi ni tat eru * tukwi no kwi no * koti goti no ye no * paru no pa no * sige ki ga goto ku * omop yeri si * imo ni pa aredo * tanom yeri si * kwo ra ni pa aredo * yo no naka wo * so muki si e neba * kagiropwi no * moyu ru ara nwo ni * sirwo tape no * ama pire gakuri * tori zimono * asa dati imasite * iri pi nasu * kakuri ni sikaba * wagimo kwo ga * katami ni ok yeru * midorikwo no * kopi naku goto ni * tori atapuru * mono si na kyereba * wotokwo zimono * waki basami moti * wagimo kwo to * puta ri wa ga ne si * makura duku * tuma ya no uti ni * piru pa mo * urasabwi kura si * yworu pa mo * ikiduki aka si * nagekedomo * se mu subye sira ni * kwopuredomo * apu yosi wo na mi * opo tori no * pagapi no yama ni * wa ga kwopu ru * imo pa i masu to * pito no ipeba * ipa ne sakumite * na dumi ko si * yo kyeku mo zo na ki * utusemi to * omopi si imo ga * tama kagiru * ponoka ni dani mo * mi ye nu omopeba MYS.2.210a
 23. * toporu be ku * ame pa na puri so * wagimo kwo ga * katami no koromo * ware sita ni k yeri MYS.7.1091
 24. * wagimo kwo ga * katami no nebu pa * pana nomwi ni * sakite kedasiku * mwi ni narazi kamo MYS.8.1463


showing results 1 to 24 of 24