ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ura mwi kogu * kumanwo bune tuki * medurasi ku * kakete omopa nu * tukwi mo pi mo na si MYS.12.3172
  2. * mi ke tu kuni * sima no ama na ra si * ma kumanwo no * wo bune ni norite * oki pye kogu miyu MYS.6.1033
  3. * mi kumanwo no * ura no pama yupu * momo pye nasu * kokoro pa mopedo * tada ni apa nu kamo MYS.4.496
  4. * sima gakuri * wa ga kogi kureba * tomosi * ka mo * yamato pye noboru * ma kumanwo no pune MYS.6.944


showing results 1 to 4 of 4