ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * koromo de no * ma waka no ura no * managwo tuti * ma na ku toki na si * wa ga kwopuraku pa MYS.12.3168
  2. * toyokuni no * kiku no pamapye no * managwo tuti * ma napo ni si araba * nani ka nageka mu MYS.7.1393
  3. * sipo miteba * min awa ni ukabu * managwo ni mo * ware pa ik yeru ka * kwopwi pa sina zute MYS.11.2734
  4. * sagamu di no * yoroki no pama no * managwo nasu * kwo ra pa kanasi ku * omopa ruru kamo MYS.14.3372
  5. * tamatu sima * iswo no ura mwi no * managwo ni mo * nipopite yuka na * imo mo pure kye mu MYS.9.1799
  6. * sira managwo * mitu no panipu no * iro ni idete * ipa naku nomwi so * wa ga kwopu raku pa MYS.11.2725
  7. * yatipoko no * kamwi no mi yo ywori * momo pune no * paturu tomari to * ya sima kuni * momo puna pito no * sadame te si * minumye no ura pa * asa kaze ni * ura nami sawaki * yupu nami ni * tama mo pa ki yoru * sira managwo * kiywo ki pama pye pa * yuki kapyeri * miredomo aka zu * ube si koso * miru pito goto ni * katari tugi * sinwopi kye rasi ki * momo yo pete * sinwopa ye yuka mu * kiywo ki sira pama MYS.6.1065
  8. * murasaki no * nataka no ura no * managwo tuti * swode nomwi purite * ne zu ka nari na mu MYS.7.1392
  9. * ya po ka yuku * pama no managwo mo * wa ga kwopwi ni * ani masarazi ka * oki tu sima mori MYS.4.596
  10. * toki kinu no * kwopwi midaretutu * uki managwo * ikite mo ware pa * ari wataru kamo MYS.11.2504


showing results 1 to 10 of 10