ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asadi para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ika nari to ipite * kimi wo si mata mu MYS.11.2466
 2. * opo nwo ra ni * tadwoki mo sira zu * sime yupite * ari so kane turu * wa ga kwopuraku pa MYS.11.2481
 3. * asa di para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ko mu to sirase si * kimi wo si mata mu MYS.12.3063b
 4. * kasuga nwo ni * asa di sime yupi * taye me ya to * wa ga omopu pito pa * iya topo naga ni MYS.12.3050
 5. * yama taka mi * yupu pi kakuri nu * asa di para * noti mi mu tame ni * sime yupa masi wo MYS.7.1342
 6. * yama mori no * ari kyeru sira ni * so no yama ni * sime yupi tatete * yupi no padi si tu MYS.3.401
 7. * kaku site ya * napo ya mamora mu * opoarakwi no * ukita no mori no * sime ni ara naku ni MYS.11.2839
 8. * kadurakwi no * takama no kaya nwo * paya sirite * sime sasa masi wo * ima so kuyasi ki MYS.7.1337
 9. * okure wite * kwopwi tutu ara zupa * opi sika mu * miti no kuma mwi ni * sime yupye wa ga se MYS.2.115
 10. * yama mori pa * kedasi ari tomo * wagimo kwo ga * yupi kye mu sime wo * pito toka me ya mo MYS.3.402
 11. * sime yupite * wa ga sadame te si * suminoye no * pama no kwo matu pa * noti mo wa ga matu MYS.3.394
 12. * kakara mu no * kokoro siri seba * opomi pune * pate si tomari ni * sime yupa masi wo MYS.2.151
 13. * koma pito no * nuka gami yup yeru * sime yupu no * simi ni si kokoro * wasura ye me ya mo MYS.11.2496b
 14. * ume no pana * sakite tiri nu to * pito pa ipedo * wa ga sime yupi si * yeda ni ara me ya mo MYS.3.400
 15. * opotomo no * topo tu kamu oya no * oku tu kwi pa * siru ku sime tate * pito no siru be ku MYS.18.4096
 16. * asipiki no * yama ta tukuru kwo * pide zu tomo * sime dani pape yo * moru to siru gane MYS.10.2219
 17. * asa di para * kari sime sasite * muna koto mo * yosa ye si kimi ga * koto wo si mata mu MYS.11.2755
 18. * uti papete * omopi si wo nwo pa * topo kara nu * so no satwo bito no * sime yupu to * kiki te si pi ywori * tat e raku no * taduki mo sira zu * wora ku no * okuka mo sira zu * nikibwi ni si * wa ga ipye sura wo * kusa makura * tabi ne no goto ku * omopu swora * yasu kara nu mono wo * nageku swora * sugu si e nu mono wo * ama kumo no * yukurayukura ni * asi kaki no * omopi midarete * midare wo no * woke wo na mi to * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * pito sire zu * motona ya kwopwi mu * iki no wo nisi te MYS.13.3272
 19. * papu kuzu no * taye zu sinwopa mu * opo kimi no * myesi si nwo pye ni pa * sime yupu be si mo MYS.20.4509
 20. * mika no para * putagi no nwopye wo * kiywo mi koso * koko to sime sasi * sadame kye rasi mo MYS.6.1051b
 21. * ututape ni * tori pa pama nedo * sime papete * mora maku posi ki * ume no pana kamo MYS.10.1858
 22. * papuri ra ga * ipapu yasiro no * momiti ba mo * sime napa kwoyete * tiru to ipu mono wo MYS.10.2309
 23. * koma pito no * nuka gami yup yeru * sime yupu no * simi ni si kokoro * ware wasure me ya MYS.11.2496a
 24. * asi pikwi no * ipa ne kogosi mi * suga no ne wo * pikaba kata mito * sime nomwi so yupu MYS.3.414


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 30)