ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sa wo sika no * pusu ya kusa mura * mi ye zu tomo * kwo ro ga kana two ywo * yukaku si ye si mo MYS.14.3530
 2. * opo mapye * wo mapye sukune ga * kana two kage * kaku tati yorane * ame tati yame mu NSK.72
 3. * asa two wo * paya ku na ake so * adisapapu * me ga poru kimi ga * ko yopi ki mas eru MYS.11.2555
 4. * mimakwiiribikwo pa ya * mimakwiiribikwo pa ya * ono ga wo wo * nusumi sise mu to * siri tu two ywo * i yuki tagapi * mapye tu two ywo * i yuki tagapi * ukagapaku * sira nito * mimakwiiribikwo pa ya KK.22
 5. * mimakwiiribikwo pa ya * mimakwiiribikwo pa ya * ono ga wo wo * nusumi sise mu to * siri tu two ywo * i yuki tagapi * mapye tu two ywo * i yuki tagapi * ukagapaku * sira nito * mimakwiiribikwo pa ya KK.22
 6. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 7. * ywo wo samu mi * asa two wo piraki * ide mireba * nipa mo podoro ni * yuki so puri taru MYS.10.2318b
 8. * asuka gapa * kapa two wo kiywo mi * okure wite * kwopureba miyakwo * iya topo soki nu MYS.19.4258
 9. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 10. * paya pito no * se two no ipapo mo * ayu pasiru * yosi nwo no tagi ni * napo sika zu kyeri MYS.6.960
 11. * nanipa two wo * koki dete mireba * kamisaburu * ikwoma taka ne ni * kumo so tanabiku MYS.20.4380
 12. * pisakata no * ama no two piraki * taka ti po no * take ni amori si * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * pazi yumi wo * ta nigwiri motasi * makagwoya wo * ta basami swopete * opo kume no * masura takye wo wo * saki ni tate * yuki tori opose * yama kapa wo * ipane sakumite * pumi topori * kuni magi situtu * tipayaburu * kamwi wo koto muke * maturope nu * pito wo mo yapasi * paki kiywome * tukape maturite * akidu sima * yamato no kuni no * kasi para no * unebwi no miya ni * miya basira * putwo siri tatete * ame no sita * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * ama no pi tugi to * tugwite kuru * kimi no mi yo mi yo * kakusapa nu * aka ki kokoro wo * sumyera bye ni * kipame tukusite * tukape kuru * oya no tukasa to * koto datete * saduke tamap yeru * umi no kwo no * iya tugitugi ni * miru pito no * katari tugitete * kiku pito no * kagami ni se mu wo * atarasi ki * kiywo ki so no na so * oboroka ni * kokoro omopite * muna koto mo * oya no na tatu na * opotomo no * udi to na ni op yeru * masura wo no tomo MYS.20.4465
 13. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96
 14. * apadi sima * two wataru pune no * kadi ma ni mo * ware pa wasure zu * ipye wo si so omopu MYS.17.3894
 15. * ama zakaru * pina no naga ti yu * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yamato sima mi yu MYS.3.255a
 16. * tare so ko no * ya no two osoburu * nipu namwi ni * wa ga se wo yarite * ipapu ko no two wo MYS.14.3460
 17. * tare so ko no * ya no two osoburu * nipu namwi ni * wa ga se wo yarite * ipapu ko no two wo MYS.14.3460
 18. * tomosi bwi no * akasi opo two ni * iru pi ni ka * kogi wakare na mu * ipye no atari mi zu MYS.3.254
 19. * awo ya gwi no * par arwo kapa two ni * na wo matu to * se midwo pa kuma zu * tati dwo narasu mo MYS.14.3546
 20. * ipa two waru * ta dikara moga mo * ta ywowa ki * womina ni si areba * subye no sira na ku MYS.3.419
 21. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 22. * kana two ni si * pito no ki tateba * ywo naka ni mo * mwi pa tanasira zu * idete so api kyeru MYS.9.1739
 23. * oku yama no * ma kwi no ita two wo * osi piraki * siweya ide ko ne * noti pa nani se mu MYS.11.2519
 24. * ama zakaru * pina no naga di wo * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yamato sima mi yu MYS.15.3608b
 25. * ti dori naku * sapo no kapa two no * kiywo ki se wo * uma uti watasi * itu ka kaywopa mu MYS.4.715


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 82)