ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ma kwi no pa no * sinapu se no yama * sinwopa zu te * wa ga kwoye nuru pa * ko no pa siri kye mu MYS.3.291
  2. * takupire no * kake maku posi ki * imo ga na wo * ko no se no yama ni * kapeba ika ni ara mu MYS.3.285b
  3. * pito naraba * papa ga managwo so * asamoyosi * kwi no kapa no pye no * imo to se no yama MYS.7.1209
  4. * se no yama ni * tada ni mukap yeru * imo no yama * koto yuruse ya mo * uti pasi watasu MYS.7.1193
  5. * kwi no kuni no * pama ni yoru to ipu * apabi tama * piripa mu to ipite * imo no yama * se no yama kwoyete * yuki si kimi * itu ki masa mu to * tama poko no * miti ni ide tati * yupu ura wo * wa ga twopi sikaba * yupu ura no * ware ni tugu raku * wa g imo kwo ya * na ga matu kimi pa * oki tu nami * ki yoru sira tama * pye tu nami no * yosu ru sira tama * motomu to so * kimi ga ki masa nu * piripu to so * kimi pa ki masa nu * pisa ni araba * ima nanu ka bakari * paya ku araba * ima putu ka bakari * ara mu to so * kimi pa kiko si si * na kwopwi so wa g imo MYS.13.3318
  6. * kore ya ko no * yamato nisite pa * a ga kwopu ru * kwi di ni ari to pu * na ni opu se no yama MYS.1.35
  7. * imo ni kwopwi * wa ga kwoye yukeba * se no yama no * imo ni kwopwi zute * aru ga tomosi sa MYS.7.1208
  8. * takupire no * kake maku posi ki * imo ga na wo * ko no se no yama ni * kakeba ika ni ara mu MYS.3.285a
  9. * wagimo kwo ni * wa ga kwopwi yukeba * tomosi ku mo * narabi woru kamo * imo to se no yama MYS.7.1210
  10. * yorosi * nabe * wa ga se no kimi ga * opi ki ni si * ko no se no yama wo * imo to pa ywobazi MYS.3.286


showing results 1 to 10 of 10