ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * awo ya gwi no * par arwo kapa two ni * na wo matu to * se midwo pa kuma zu * tati dwo narasu mo MYS.14.3546
  2. * adatara no * ne ni pusu sisi no * aritutu mo * are pa itara mu * ne dwo na sari sone MYS.14.3428
  3. * adusa yumi * ywora no yama pye no * sigye kaku ni * imo ro wo tatete * sa ne dwo parapu mo MYS.14.3489
  4. * komori dwo no * sapa idumi n aru * ipa ga ne mo * toposite omopu * wa ga kwopuraku pa MYS.11.2443


showing results 1 to 4 of 4