ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nagatukwi no * sigure no ame ni * nure topori * kasuga no yama pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2180
 2. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri pa * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324b
 3. * sira tuyu wo * tama ni nasi taru * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * miredo aka nu kamo MYS.10.2229
 4. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri mo * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324a
 5. * nagatukwi no * sigure no ame no * yama gwiri no * ibuse ki a ga mune * ta wo miba yama mu MYS.10.2263a
 6. * tunwosapapu * ipare no miti wo * asa sara zu * yuki kye mu pito no * omopitutu * kaywopi kye maku pa * pototogisu * naku satukwi ni pa * ayamye gusa * pana tatibana wo * nuki mazipe * kadura ni se mu to * nagatukwi no * sigure no toki pa * momiti ba wo * wori kazasamu to * kuzu no ne no * iya topo naga ni * opo bune no * omopi tanomite * kaywopi kye mu * kimi wo asu yu pa * yoso ni ka mo mi mu MYS.3.423b
 7. * sira kumo no * tanabiku kuni no * awo kumo no * muka busu kuni no * ama kumo no * sita n aru pito pa * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu ramu * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu reba * ame tuti ni * miti tarapasite * kwopure ka mo * mune no yami taru * omope ka mo * kokoro no ita ki * a ga kwopwi zo * pi ni kye ni masaru * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara ne domo * ko no nagatukwi wo * wa ga sekwo ga * sinwopi ni se yo to * ti yo ni mo * sinwopi watare to * yorodu yo ni * katari tugape to * katari site * ko no nagatukwi no * sugwi maku wo * ita mo subye na mi * ara tama no * tukwi no kapareba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti no * ipa toko no * ne pap yeru kadwo ni * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wi kwopwitutu * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zu ni * opo bune no * yukurayukura ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra pa * yomi mo ape nu kamo MYS.13.3329
 8. * sira kumo no * tanabiku kuni no * awo kumo no * muka busu kuni no * ama kumo no * sita n aru pito pa * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu ramu * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu reba * ame tuti ni * miti tarapasite * kwopure ka mo * mune no yami taru * omope ka mo * kokoro no ita ki * a ga kwopwi zo * pi ni kye ni masaru * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara ne domo * ko no nagatukwi wo * wa ga sekwo ga * sinwopi ni se yo to * ti yo ni mo * sinwopi watare to * yorodu yo ni * katari tugape to * katari site * ko no nagatukwi no * sugwi maku wo * ita mo subye na mi * ara tama no * tukwi no kapareba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti no * ipa toko no * ne pap yeru kadwo ni * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wi kwopwitutu * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zu ni * opo bune no * yukurayukura ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra pa * yomi mo ape nu kamo MYS.13.3329
 9. * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * aritutu mo * kimi ga ki masaba * ware kwopwi me ya mo MYS.10.2300
 10. * kamutoke si * kumor eru swora no * nagatukwi no * sigure no pureba * kari ga ne mo * imada ki naka nu * kamunabwi no * kiywo ki mi ta ya no * kaki tu ta no * ike no tutumi no * momo tara zu * i tukwi no yeda ni * midu ye sasu * aki no momiti ba * maki mot eru * wo suzu mo yura ni * tawayamye ni * ware pa are domo * piki yodite * suwe mo towowo ni * pusa ta wori * a pa motite yuku * kimi ga kazasi ni MYS.13.3223
 11. * ta so kare to * ware wo na twopi so * nagatukwi no * tuyu ni nuretutu * kimi matu ware wo MYS.10.2240
 12. * ama kumo no * tayutapi kureba * nagatukwi no * momidi no yama mo * uturopi ni kyeru MYS.15.3716
 13. * nagatukwi no * so no patu kari no * tukapi ni mo * omopu kokoro pa * kikoye ko nu kamo MYS.8.1614
 14. * nagatukwi no * sira tuyu opite * asi pikwi no * yama no momita mu * mi maku si mo yo si MYS.10.2200


showing results 1 to 14 of 14