ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * pasi tate no * kurapasi yama pa * sagasi kyedo * imwo to noboreba * sagasi ku mo ara zu KK.70
  2. * pasi tate no * kurapasi yama wo * sagasi mito * ipa kaki kanete * wa ga te tora su mo KK.69
  3. * pasi tate no * kumaki saka ya ni * manuraru yatukwo wasi * sasupi tate * wite ki na masi wo * manuraru yatukwo wasi MYS.16.3879
  4. * pasi tate no * kurapasi gapa no * isi no pasi pa mo * wozakari ni * wa ga watari te si * isi no pasi pa mo MYS.7.1283
  5. * pasi tate no * kurapasi yama ni * tat eru sira kumo * mi maku pori * wa ga suru nabeni * tat eru sira kumo MYS.7.1282
  6. * pasi tate no * kumaki no yara ni * sirakwi wono * otosi ire wasi * kakete kakete * na naka si sone * uki iduru ya to * mi mu wasi MYS.16.3878
  7. * pasi tate no * sagasi ki yama mo * wagimo kwo to * puta ri kwoyureba * yasu musiro kamo NSK.61
  8. * pasi tate no * kurapasi gapa no * kapa no sidu suge * wa ga karite * kasa ni mo ama nu * kapa no sidu suge MYS.7.1284


showing results 1 to 8 of 8