ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
  2. * yamato no * womura no take ni * sisi pusu to * tare ka ko no koto * opo kimi ni mawosu * opo kimi pa * soko wo kika site * tama maki no * agwora ni imasi * situmaki no * agwora ni tata si * sisi matu to * wa ga imaseba * sa wi matu to * wa ga tata seba * takupura ni * amu kaki tuki * so no amu wo * akidu paya kupi * papu musi mo * kaku no goto * na ni opa mu to * swora mitu * yamato no kuni wo * akidu sima to ipu NSK.75b
  3. * ko no yo ni si * tanwosi ku araba * ko mu yo ni pa * musi ni tori ni mo * ware pa nari na mu MYS.3.348
  4. * natu musi no * pimusi no koromo * puta pye kite * kakumiyadari pa * ani yo ku mo ara zu NSK.49
  5. * yamato no * womura no take ni * sisi pusu to * tare ka ko no koto * opo mapye ni mawosu * opo kimi pa * soko wo kika site * tama maki no * agwora ni tata si * situmaki no * agwora ni tata si * sisi matu to * wa ga imaseba * sa wi matu to * wa ga tata seba * takupura ni * amu kaki tuki * so no amu wo * akidu paya kupi * papu musi mo * opo kimi ni maturapu * na ga kata pa * oka mu * akidu sima yamato NSK.75a


showing results 1 to 5 of 5