ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * akidu sima * yamato no kuni wo * ama kumo ni * ipa pune ukabe * tomo ni pe ni * ma kai sizi nuki * i kogitutu * kuni mi si se site * amori masi * parapi koto muke * ti yo kasane * iya tugitugi ni * sira si k yeru * ama no pi tugi to * kamu nagara * wa go opo kimi no * ame no sita * wosame tamapeba * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * nade tamapi * totonope tamapi * wosu kuni no * yomo no pito wo mo * abusapa zu * megumi tamapeba * inisipye yu * na ka ri si sirusi * tabi mane ku * mawosi tamapi nu * ta udakite * koto na ki mi yo to * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni * sirusi tuga mu zo * yasumisisi * wa go opo kimi * aki no pana * si ga iro iro ni * myesi tamapi * akira me tamapi * saka miduki * sakayu ru kyepu no * ayani taputwo sa MYS.19.4254
  2. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * akidu sima * yamato wo sugwite * opotomo no * mitu no pama pye yu * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * asa nagi ni * kako no kowe situtu * yupu nagi ni * kadi no to situtu * yuki si kimi * itu ki masa mu to * ura okite * ipapi wataru ni * tapa koto ya * pito no ipi turu * wa ga kokoro * tukusi no yama no * momiti ba no * tiri sugwi ni ki to * kimi ga tadaka wo MYS.13.3333
  3. * yamato ni pa * mura yama are do * tori yoropu * ame no kagu yama * nobori tati * kuni mi wo sureba * kuni para pa * keburi tati tatu * una para pa * kamame tati tatu * uma si kuni so * akidu sima * yamato no kuni pa MYS.1.2
  4. * yasumisisi * wa ga opo kimi pa * ube na ube na * ware wo twopa su na * akidu sima * yamato no kuni ni * kari kwo mu to * ware pa kika zu NSK.63
  5. * akidu sima * yamato no kuni pa * kamu kara to * koto age se nu kuni * sikaredomo * ware pa koto age su * ame tuti no * kamwi mo panapada * wa ga omopu * kokoro sira zu ya * yuku kage no * tukwi mo pe yukeba * tama kagiru * pi mo kasanari * omo pe ka mo * mune yasu kara nu * kwopu re kamo * kokoro no ita ki * suwe tupi ni * kimi ni apa zupa * wa ga inoti no * ik yera mu kipami * kwopwitutu mo * ware pa watara mu * maswo kagami * tadame ni kimi wo * api mi te ba koso * wa ga kwopwi yama me MYS.13.3250


showing results 1 to 5 of 5