ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * puyu gomori * paru no opo nwo wo * yaku pito pa * yaki tara ne ka mo * wa ga kokoro yaku MYS.7.1336
  2. * puyu gomori * paru saku pana wo * ta wori moti * ti tabi no kagiri * kwopwi wataru kamo MYS.10.1891
  3. * sira kumo no * tatuta no yama no * tuyu simo ni * iro duku toki ni * uti kwoyete * tabi yuku kimi pa * i po pye yama * i yuki sakumi * ata mamoru * tukusi ni itari * yama no soki * nwo no soki mi yo to * tomo no bye wo * akati tukapa si * yama bikwo no * kotape mu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kuni kata wo * mye si tamapite * puyu gomori * paru sari yukaba * tobu tori no * paya ku ki masane * tatuta di no * woka pye no miti ni * nitutuzi no * nipopa mu toki no * sakura bana * saki na mu toki ni * yama tadu no * mukape mawi de mu * kimi ga ki masa ba MYS.6.971
  4. * kake maku mo * yuyu si ki kamo * ipa ma ku mo * ayani kasikwo ki * asuka no * makamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * waza mi ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * wosame tamapi * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo wosame to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * kuda no oto mo * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * obiyu ru made ni * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru sari kureba * nwo goto ni * tukite aru pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * puyu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * omopu made * kiki no kasikwo ku * piki panatu * ya no sige kyeku * opo yuki no * midarete ki ta re * maturwopa zu * tati mukapi si mo * tuyu simo no * ke na ba ke nu be ku * yuku tori no * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * sika si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * wa go opo kimi * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo MYS.2.199a
  5. * puyu gomori * paru sari kureba * naka zari si * tori mo ki naki nu * saka zari si * pana mo sak yeredo * yama wo sige mi * irite mo tora zu * kusa puka mi * tori te mo mi zu * aki yama no * ko no pa wo mite pa * momiti woba * tori te so sinwopu * awo ki woba * okite so nage ku * soko si uramye si * * aki yama ware pa MYS.1.16
  6. * puyu gomori * paru sari kureba * asita ni pa * sira tuyu oki * yupu pye ni pa * kasumi tanabiku * kaze no puku * ko nure ga sita ni * ugupisu naku mo MYS.13.3221
  7. * kake maku mo * yuyusi kyeredomo * ipa ma ku mo * ayani kasikwo ki * asuka no * makamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * waza mi ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * parapi tamapite * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo para pye to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * puye no oto pa * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * kiki matwopu made * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru nwo * yaku pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * yupu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * moro pito no * mi matwopu made ni * piki panatu * ya no sige kyeku * arare nasu * soti yori kureba * maturwopa zu * tati mukapi si mo * asa simo no * ke naba ke to pu ni * utusemi to * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * kaku si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * sasutake no * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo MYS.2.199b
  8. * puyu gomori * paru pye wo kwopwite * uwe si kwi no * mwi ni naru toki wo * kata matu ware zo MYS.9.1705
  9. * puyu gomori * paru sari kureba * asi pikwi no * yama ni mo nwo ni mo * ugupisu naku mo MYS.10.1824
  10. * tori ga naku * aduma no kuni ni * taka yama pa * sapa ni aredomo * puta kamwi no * taputwo ki yama no * nami tati no * migapo si * yama to * kamu yo ywori * pito no ipi tugi * kuni mi suru * tukupa no yama wo * puyu gomori * toki zi ki toki to * mi zute yukaba * masite kwopo si mi * yuki ge suru * yama miti sura wo * nadumi zo wa ga k ye ru MYS.3.382


showing results 1 to 10 of 10