ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * topo ku are do * kimi ni so kwopu ru * tama poko no * satwo bito mwina ni * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2598
 2. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 3. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 4. * womina pyesi * aki pagwi ta wo re * tama poko no * miti yuki tutwo to * kopa mu kwo ga tame MYS.8.1534
 5. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 6. * tama poko no * miti ni ide tati * wakare ko si * pi ywori omopu ni * wasururu toki na si MYS.12.3139
 7. * momo tara zu * yama ta no miti wo * nami kumo no * utukusi * tuma to * katarapa zu * wakare si kureba * paya kapa no * yuku mo sira ni * koromo de no * kapyeru mo sira ni * uma zimono * tatite tuma duki * se mu subye no * taduki wo sira ni * mononopu no * ya swo no kokoro wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * tama apaba * kimi ki masu ya to * wa ga nageku * ya saka no nageki * tama poko no * miti kuru pito no * tati tomari * ika ni to twopaba * kotape yaru * taduki wo sira ni * sa niturapu * kimi ga na ipaba * iro ni idete * pito siri nu be mi * asi pikwi no * yama ywori iduru * tukwi matu to * pito ni pa ipite * kimi matu ware wo MYS.13.3276
 8. * tama poko no * miti ni ide tati * wakare naba * mi nu pi sa mane mi * kwopwisi kye mu kamo MYS.17.3995a
 9. * tama poko no * miti ni yuki apite * yoso me ni mo * mireba yo ki kwo wo * itu to ka mata mu MYS.12.2946
 10. * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * niki bwi ni si * ipye wo oki * komori ku no * patu se no kapa ni * pune ukete * wa ga yuku kapa no * kapa kuma no * yaswokuma oti zu * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * tama poko no * miti yuki kurasi * awo ni yo si * nara no miyakwo no * sapo kapa ni * i yuki itarite * wa ga ne taru * koromo no upe yu * asa tuku ywo * sayaka ni mireba * tape no po ni * yworu no simo puri * ipa toko to * kapa no midu kori * samu ki ywo wo * yasumu koto na ku * kaywopitutu * tukur eru ipye ni * ti yo madeni * ki mase opo kimi yo * ware mo kaywopa mu MYS.1.79
 11. * tama poko no * miti yuki ura ni * uranapeba * imo pa apa mu to * ware ni nori turu MYS.11.2507
 12. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * inoti sugwi na mu MYS.5.886a
 13. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kye ni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 14. * tama poko no * miti ni ide tati * yuku ware pa * kimi ga kototo wo * opite si yuka mu MYS.19.4251
 15. * tama poko no * miti no kamwi tati * mapi pa se mu * a ga omopu kimi wo * natukasi mi seyo MYS.17.4009
 16. * sinaga tori * apa ni tugi taru * adusa yumi * suwe no tamana pa * muna wake no * piro ki wa g imo * kosi boso no * sugaru wotomye no * so no kapo no * kirakirasi ki ni * pana no goto * wemite tat ereba * tama poko no * miti yuku pito pa * ono ga yuku * miti pa yuka zute * ywoba naku ni * kadwo ni itari nu * sasi narabu * tonari no kimi pa * arakazime * ono duma karete * kopa naku ni * kagi sape maturu * pito mwina no * kaku matwop yereba * kapoyo ki ni * yorite so imo pa * taparete ari kyeru MYS.9.1738
 17. * pito goto no * yokosu wo kikite * tama poko no * miti ni mo apazi to * ipi te si wagimo MYS.12.2871
 18. * inisipye no * masura wotokwo no * api kipopi * tuma dopi si kye mu * asiya no * unapi wotomye no * oku tu kwi wo * wa ga tati mireba * naga ki yo no * katari ni situtu * noti pito no * sinwopi ni se mu to * tama poko no * miti no pye tika ku * ipa kamape * tukur eru tuka wo * ama kumo no * soku pye no kagiri * ko no miti wo * yuku pito goto ni * yuki yorite * i tati nageka pi * aru pito pa * ne ni mo nakitutu * katari tugi * sinwopi tugi ko si * wotomye ra ga * oku tu kwi dokoro * ware sape ni * mireba kanasi * mo * inisipye omopeba MYS.9.1801
 19. * mika no para * tabi no yadori ni * tamapoko no * miti no yuki api ni * ama kumo no * yoso nomwi mi tutu * koto dopa mu * yosi no na kyereba * kokoro nomwi * musetutu aru ni * ame tuti no * kamwi koto yosete * sikitape no * koromo de kapete * ono duma to * tanom yeru ko yopi * aki no ywo no * momo ywo no naga sa * ari kose nu kamo MYS.4.546
 20. * ame tuti no * pazime no toki yu * utusomi no * ya swo tomo no wo pa * opo kimi ni * maturwopu mono to * sadamar eru * tukasa ni si areba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * pina zakaru * kuni wo wosamu to * asipikwi no * yama kapa pyenari * kaze kumo ni * koto pa kaywopedo * tada ni apa zu * pi no kasanareba * omopi kwopwi * ikiduki woru ni * tama poko no * miti kuru pito no * tute koto ni * ware ni katar aku * pasikiyosi * * kimi pa ko no koro * urasabwite * nagekapi imasu * yo no naka no * u kyeku tura kyeku * saku pana mo * toki ni uturopu * utusemi mo * tune na ku ari kyeri * taratine no * mi papa no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * maswo kagami * mi redomo aka zu * tama no wo no * wosi ki sakari ni * tatu kwiri no * use yuku goto ku * oku tuyu no * ke nuru ga goto ku * tama mo nasu * nabiki koi pusi * yuku midu no * todomwi kane tu to * maga koto ya * pito no ipi turu * oyodure wo * pito no tuge turu * adusa yumi * tumapiku ywo to no * topo to ni mo * kikeba kanasi mi * nipa tadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4214
 21. * topo duma no * koko ni ara neba * tamapoko no * miti wo ta dopo mi * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * kurusi ki mono wo * mi swora yuku * kumo ni mo ga mo * taka tobu * tori ni mo ga mo * asu yukite * imo ni koto dopi * wa ga tame ni * imo mo koto na ku * imo ga tame * ware mo koto na ku * ima mo miru goto * tagupite moga mo MYS.4.534
 22. * tama poko no * miti ni ide tati * wakare naba * mi nu pi pisasi mi * kwopwisi kye mu kamo MYS.17.3995b
 23. * tama poko no * miti yuki buri ni * omopa nu ni * imo wo api mite * kwopuru koro kamo MYS.11.2605
 24. * adusa yumi * te ni tori motite * masura wo no * satu ya ta basami * tati mukapu * taka matwoyama ni * paru nwo yaku * nwo bwi to miru made * moyuru pwi wo * ika ni to twopeba * tama poko no * miti kuru pito no * naku namita * kwosame ni purite * sirwo tape no * koromo pidutite * tati tomari * ware ni katara ku * nani si ka mo * motona toburapu * kikeba * ne nomwi si naka yu * katareba * kokoro zo ita ki * sumyeroki no * kamwi no mi kwo no * idemasi no * ta bwi no pikari so * kokoda teri taru MYS.2.230
 25. * tama poko no * miti yuka zu araba * nemokoro no * kakaru kwopwi ni pa * apa zara masi wo MYS.11.2393


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 38)