ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * taratine no * papa ga ywobu na wo * mawosa medo * miti yuku pito wo * tare to sirite ka MYS.12.3102
 2. * taratine no * papa ni sapa raba * itadura ni * imasi mo ware mo * koto naru be si ya MYS.11.2517
 3. * tuginepu * yamasiro di wo * pito tuma no * uma ywori yuku ni * ono duma si * kati ywori yukeba * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * soko omopu ni * kokoro si ita si * taratine no * papa ga katami to * wa ga mot eru * maswomi kagami ni * akidu pire * opi name motite * uma kapye wa ga se MYS.13.3314
 4. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kyeni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 5. * taratine no * papa ga te panare * kaku bakari * subye na ki koto pa * imada se na ku ni MYS.11.2368
 6. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * kara kuni ni * wataru wa ga se pa * ipye bito no * ipapi mata ne ka * tada mwi ka mo * ayamati si kye mu * aki saraba * kapyeri masa mu to * taratine no * papa ni mawosite * toki mo sugwi * tukwi mo pe nureba * kyepu ka ko mu * asu ka mo ko mu to * ipye bito pa * mati kwopu ramu ni * topo no kuni * imada mo tuka zu * yamato wo mo * topo ku sakarite * ipa ga ne no * ara ki sima ne ni * yadori suru kimi MYS.15.3688
 7. * ara tama no * tosi pa ki yukite * tamadusa no * tukapi no ko neba * kasumi tatu * naga ki paru pi wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * taratine no * papa ga kapu kwo no * maywo komori * ikiduki watari * wa ga kwopuru * kokoro no uti wo * pito ni ipu * mono ni si ara neba * matu ga ne no * matu koto topo ku * ama tutapu * pi no kure nure ba * sirwo tape no * wa ga koromo de mo * topori te nure nu MYS.13.3258
 8. * tamadare no * wo su no sukyeki ni * iri kaywopi ko ne * taratine no * papa ga twopa saba * kaze to mawosa mu MYS.11.2364
 9. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni pa * ata mamoru * osape no kwi so to * kikosi wosu * yomo no kuni ni pa * pito sapa ni * mitite pa aredo * tori ga naku * aduma wonokwo pa * ide mukapi * kapyeri mi se zute * isami taru * takye ki ikusa to * negwi tamapi * make no manima ni * taratine no * papa ga me karete * waka kusa no * tuma wo mo maka zu * ara tama no * tukwi pi yomitutu * asi ga tiru * nanipa no mi tu ni * opo pune ni * ma kai sizi nuki * asa nagi ni * kakwo totonope * yupu sipo ni * kadi piki wori * adomopite * kogi yuku kimi pa * nami no ma wo * i yuki sagukumi * ma saki ku mo * paya ku itarite * opo kimi no * mi koto no manima * masura wo no * kokoro wo motite * ari meguri * koto si woparaba * tutumapa zu * kapyeri ki mase to * ipapi be wo * toko pye ni suwete * sirwo tape no * swode wori kapyesi * nubatama no * kurwo kami sikite * naga ki ke wo * mati ka mo kwopwi mu * pasi ki tuma ra pa MYS.20.4331
 10. * tare so ko no * wa ga yadwo ki ywobu * taratine no * papa ni koropa ye * mono omopu ware wo MYS.11.2527
 11. * ame tuti no * pazime no toki yu * utusomi no * ya swo tomo no wo pa * opo kimi ni * maturwopu mono to * sadamar eru * tukasa ni si areba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * pina zakaru * kuni wo wosamu to * asipikwi no * yama kapa pyenari * kaze kumo ni * koto pa kaywopedo * tada ni apa zu * pi no kasanareba * omopi kwopwi * ikiduki woru ni * tama poko no * miti kuru pito no * tute koto ni * ware ni katar aku * pasikiyosi * kimi pa ko no koro * urasabwite * nagekapi imasu * yo no naka no * u kyeku tura kyeku * saku pana mo * toki ni uturopu * utusemi mo * tune na ku ari kyeri * taratine no * mi papa no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * maswo kagami * mi redomo aka zu * tama no wo no * wosi ki sakari ni * tatu kwiri no * use yuku goto ku * oku tuyu no * ke nuru ga goto ku * tama mo nasu * nabiki koi pusi * yuku midu no * todomwi kane tu to * maga koto ya * pito no ipi turu * oyodure wo * pito no tuge turu * adusa yumi * tuma piku ywo to no * topo to ni mo * kikeba kanasi mi * nipa tadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4214
 12. * kaku nomwi si * kwopwiba sinu be mi * taratine no * papa ni mo tuge tu * yama zu kaywopa se MYS.11.2570
 13. * taratine no * papa no mikoto no * koto ni araba * tosi no wo naga ku * tanomi sugusa mu MYS.9.1774
 14. * taratine no * papa ni mawosana * kimi mo ware mo * apu to pa na si ni * tosi so pe nu be ki MYS.11.2557
 15. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tuma wakare * kanasi ku pa aredo * masura wo no * kokoro puri okosi * tori yosopi * kadwo de wo sureba * taratine no * papa kaki nade * waka kusa no * tuma pa tori tuki * tapirake ku * ware pa ipapa mu * ma saki kute * paya kapyeri ko to * ma swode moti * namita wo nogopi * musepitutu * katarapi sureba * mura tori no * ide tati kate ni * todokopori * kapyeri mi situtu * iya topo ni * kuni wo ki panare * iya taka ni * yama wo kwoye sugwi * asi ga tiru * nanipa ni ki wite * yupu sipo ni * pune wo uke suwe * asa nagi ni * pe muke koga mu to * samorapu to * wa ga woru toki ni * paru gasumi * sima mwi ni tatite * tadu ga ne no * kanasi ku nake ba * paroparo ni * ipye wo omopi de * opi so ya no * soyo to naru made * nageki turu kamo MYS.20.4398
 16. * saniturapu * kimi ga mi koto to * tamadusa no * tukapi mo ko neba * omopi yamu * wa ga mwi pito ri zo * tipayaburu * kamwi ni mo na opose * ura bye mase * kame mo na yaki so * kwopwi siku ni * ita ki wa ga mwi zo * itisirwo ku * mwi ni simi topori * mura kimo no * kokoro kudakete * sina mu inoti * nipaka ni nari nu * imasara ni * kimi ka wa wo ywobu * taratine no * papa no mikoto ka * momo tara zu * ya swo no timata ni * yupuke ni mo * ura ni mo so twopu * sinu be ki wa ga yuwe MYS.16.3811
 17. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * niki tape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ika sama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 18. * taratine no * papa wo wakarete * makoto ware * tabwi no kar ipo ni * yasu ku ne mu kamo MYS.20.4348
 19. * ame tuti to * tomo ni moga mo to * omopitutu * ari kye mu monowo * pasikyeyasi * ipye wo panarete * nami no upe yu * nadusapi ki nite * ara tama no * tukwi pi mo ki pe nu * kari ga ne mo * tugite ki nakeba * taratine no * papa mo tuma ra mo * asa tuyu ni * mo no suswo piduti * yupu gwiri ni * koromo de nurete * saki ku si mo * aru ramu goto ku * ide mi tutu * matu ramu monowo * yo no naka no * pito no nageki pa * api omopa nu * kimi ni are ya mo * aki pagwi no * tirap eru nwo pye no * patu wo pana * kar ipo ni pukite * kumo banare * topo ki kuni pye no * tuyu simo no * samu ki yama bye ni * yadori s eru ramu MYS.15.3691
 20. * taratine no * papa ni mo ipa zu * tutum yeri si * kokoro pa yosi we * kimi ga manima ni MYS.13.3285
 21. * taratine no * papa ga sono n aru * kupa surani * negapeba kinu ni * kisu to pu mono wo MYS.7.1357
 22. * taratine no * papa ga kapu kwo no * maywo komori * ibuse ku mo aru ka * imo ni apa zusite MYS.12.2991
 23. * taratine no * papa ni sira ye zu * wa ga mot e ru * kokoro pa yosi we * kimi ga manima ni MYS.11.2537
 24. * taratine no * papa ga kapu kwo no * maywo komori * kakur eru imo wo * mi mu yosi mo ga mo MYS.11.2495
 25. * taratine no * nipi gupa maywo no * kinu pa aredo * kimi ga mi kyesi si * amata ki posi * mo MYS.14.3350b


showing results 1 to 25 of 25