ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * iswo no kami * puru no takapasi * takataka ni * imo ga matu ramu * ywo so puke ni kyeru MYS.12.2997
 2. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tadaka ni MYS.9.1787
 3. * isu no kami * puru wo sugwite * komo makura * takapasi sugwi * mono sapa ni * opo yake sugwi * paru pi * kasuga wo sugwi * tuma gomoru * wo sapo wo sugwi * tama ke ni pa * ipi sape mori * tama mopi ni * midu sape mori * naki sopoti yuku mo * kagepimye apare NSK.94
 4. * iswo no kami * puru no kamu sugwi * kamu sabwi si * kwopwi wo mo ware pa * sara ni suru kamo MYS.11.2417
 5. * iswo no kami * puru no yama n aru * sugwi mura no * omopi sugu be ki * kimi ni ara naku ni MYS.3.422
 6. * puru yama yu * tada ni mi watasu * miyakwo ni so * i mo ne zu kwopuru * topo ku ara naku ni MYS.9.1788
 7. * iswo no kami * puru no wasa da no * po ni pa ide zu * kokoro no uti ni * kwopu ru ko no koro MYS.9.1768
 8. * iswo no kami * puru no mikoto pa * tawayamye no * matwopi ni yorite * uma zimono * napa tori tuke * sisi zi mono * yumi ya kakumite * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * ama zakaru * pina bye ni makaru * puru koromo * matuti no yama yu * kapyeri ko nu kamo MYS.6.1019
 9. * wagimo kwo ya * a wo wasura su na * iswo no kami * swode puru kapa no * taye mu to omo pe ya MYS.12.3013
 10. * iswo no kami * puru no kamu sugwi * kamu bwi ni si * ware ya sarasara * kwopwi ni api ni kyeru MYS.10.1927
 11. * iswo no kami * puru no wasa da wo * pide zu tomo * sime dani pape yo * moritutu wora mu MYS.7.1353


showing results 1 to 11 of 11